Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad van KC Het Veldboeket bestaat uit vier personen: twee ouders, gekozen door en uit de oudergeleding en twee personeelsleden, gekozen door en uit de personeelsgeleding. Een aantal van vier leden is volgens de Wet Medezeggenschapsraad het minimum aantal. De leden hebben zitting voor een periode van minimaal drie jaar, om enige continuïteit bij de leden te bewerkstellingen. Als een ouder geen kinderen meer op school heeft moet hij/zij uit de Medezeggenschapsraad stappen. De overige ouders worden benaderd om zich verkiesbaar te stellen voor de Medezeggenschapsraad.

Wilt u ook in de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich aanmelden op het moment dat er een MR-lid (oudergeleding) aftredend is. U kunt dan zijn/haar plaats innemen. Zijn er meerdere aanmeldingen dan er vacatures zijn, dan worden er verkiezingen georganiseerd.

Het bestuur van de school (Stichting Wolderwijs/de directeur) zal de raad om advies of instemming vragen voordat er beleidsbesluiten worden genomen die de school aangaan.

Een aantal zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn: benoeming en ontslag van personeel, schooltijden en vakantierooster, huisvesting, klachtenregeling etc..

De raad kan het bestuur ook ongevraagd advies geven. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor direct betrokkenen (ouders / verzorgers). De MR vergadert in principe kort voor het GMR- overleg om zaken, die in de GMR behandeld worden, te kunnen voorbespreken.

De MR bestaat uit de volgende personen: 
Manon Duwel - Ouder en Voorzitter
Rosalie Rooze - Ouder en Lid (notulist)
Birgit Strijker - Leerkracht en Secretaris
Nicole van Leusden - Leerkracht en Lid

Gerda Hoogstra is leerkracht en namens Het Veldboeket GMR-lid.

Wilt u ons mailen? Dat kan: mr.veldboeket@wolderwijs.nl
Onder deze link vindt u het Huishoudelijk Reglement MR

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT