Organisatie

KC Het Veldboeket, is ontstaan uit een fusie tussen obs De Vaarboom in Fort en obs De Esdalschool in Veeningen. De school is inmiddels aangesloten bij Stichting Wolderwijs. Het bestuur van deze overkoepelende Stichting heeft voor alle scholen in De Wolden het bevoegd gezag overgenomen van het College van B&W van De Wolden.

KC Het Veldboeket is een Kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs werken vanuit dezelfde visie en worden aangestuurd door dezelfde directie. Ons doel is de kinderen een doorgaande lijn te bieden waarbij ze zo weinig mogelijk merken van de grens tussen opvang en onderwijs. Dit geldt dan voor de overgang van het peuterspelen naar de basisschool, maar ook voor kinderen die op school zitten en gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Om dit te bereiken hanteren we dezelfde gedragsafspraken en wordt dezelfde methode gebruikt voor opvang en onderwijs aan 'het jonge kind'. De overdracht verloopt soepel doordat alle medewerkers collega's van elkaar zijn.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT