Over onze school 


Situering
Onze school staat in het dorp Veeningen. We hebben  ongeveer 90 leerlingen op school en met een enthousiast team van 9 leerkrachten is het een fijne school. Alle lokalen hebben een digitaal schoolbord waar veel gebruik van wordt gemaakt. Naast een wat traditioneler plein voor de kinderen hebben we een voetbalkooi, een gymzaal en een heel groot grasveld en grenzen we aan een prachtig belevingspad dwars door het bos. De voortuin van de school is ingericht als heemtuin, waarin de leerlingen leren plantjes te verzorgen en de oogst te gebruiken. We hebben we een speelzaal voor de kleuters, vrije ruimtes op de gangen en kleine afgesloten ruimtes om rustig te werken. Ook hebben we een aparte ruimte als bibliotheek ingericht waar de kinderen gebruik van maken.

Visie en missie
Op KC Het Veldboeket vinden wij het belangrijk dat er een veilig klimaat is waarbinnen de kinderen structuur aangeboden krijgen. Ons onderwijs en organisatie krijgen vorm vanuit  de visie:

 
Elk kind is uniek; verschillen zijn vanzelfsprekend; om gelijke kansen te krijgen, hebben kinderen recht op een ongelijke behandeling.

Wij bieden
Ons onderwijs is door de inspectie goed bevonden. De scores van de CITO toetsen zijn landelijk gemiddeld. Wij hebben heterogene groepen (maximaal twee leerjaren bij elkaar). Binnen deze combinatiegroepen wordt het werk  op drie niveaus aangeboden. Kinderen die een ander aanbod nodig hebben, krijgen waar mogelijk hulp buiten de groep. Kinderen die meer aankunnen worden extra uitgedaagd door het aanbod met het zogenaamde Level-werk.

Meer informatie
1. een ervaren en enthousiast team
2. actieve ouders zowel in de Ouderraad als in de Medezeggenschapsraad
3. een professionele zorgstructuur ten gunste van een passende individuele uitstroom.
4. recente methoden en materialen
5. gepast aanbod mede door het voeren van kindgesprekken
6. toepassing van executieve functies in de klas en op individueel niveau
7. we maken gebruik van het programma "Alles kidzzz" waardoor leerlingen het effect van hun eigen handelen in beeld krijgen
8. een plus aanbod voor de meerbegaafde leerlingen en leerlingen die zich graag laten uitdagen.
9. een ruim en licht schoolgebouw met een uniek speelplein.
10. digitale schoolborden, computers en tablets in iedere groep
11. een goed georganiseerde tussenschoolse opvang door te werken met een continurooster
12. een uitgebreid sportaanbod (onder en na schooltijd)
13. een doorlopende leerlijn in het aanbod vanaf de peuters
14 buitenschoolse opvang in de school
Een kleine school:        De kracht van klein zit in aandacht voor elkaar, in betrokkenheid, in overzichtelijkheid, rust en korte lijnen in de communicatie.